თბილისის იანგ სტილის თაიძი ციუანის სკოლა

Tbilisi Yang style Tai Chi Chuan school

Тбилисская школа Ян стиля Тай Цзи Цюань

ვიდეომასალები / Video materials / Видео материалыთაი ძი მოკლე ფორმა (37) ა. ყეინაშვილი
Tai Chi short form (37) by A. Keinashvili
Короткая форма тай цзы (37),
исп. А. Кеинашвили
ფორმა მძიმე ბურთით, ა. ყეინაშვილი
Form with a heavy ball by A. Keinashvili
Форма с тяжелым мячом
исп. А. Кеинашвили
საშუალო ფორმა, თბილისის ბოტანიკური ბაღი
Middle form, Tbilisi Botanical Garden
Средняя форма, Тбилисский Ботанический сад

თაი ძის ვარჯიში
Tai Chi training
Тренировка Тай Цзы
თაი ძის საბრძოლო გამოყენება
Tai Chi fight drill sessions
Боевое применение Тай Цзы
იანგ სტილის თაი ძი
Tai Chi Yang Style
Тай Цзи стиля Ян
თაიძის დღე 2016 თბილისში
Tai Chi day 2016 in Tbilisi
День Тай Цзы 2016 в Тбилиси


------------------------

ჩვენი ჯგუფი TV გადაცემებში. საარქივო მასალა

Our group on TV. Archive materials

Наша группа на ТВ. Архивные материалы26/05/2010
ფრაგმენტი RegionTV-ს (ყოფილი "Aლანია")
დილის გადაცემიდან. რუსულ ენაზე
Фрагмент из утренней передачи телекомпании
РегионТВ (бывш. "Алания"). На русском языке
14.01.2008
ფრაგმენტი ინფორმაციული გადაცემიდან
"კურიერი" (ტელეკომპანია "რუსთავი-2")
Фрагмент информационной передачи "Курьер"
(Грузинское ТВ, канал "Рустави-2") 14.01.2008
13.11.2007
ფრაგმენტი გადაცემიდან "სარჩევი"
(საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწვებლობა)
Фрагмент передачи "Сарчеви" (Грузинское ТВ,
1й канал) с русскими субтитрами
28.10.2007
ფრაგმენტი გადაცემიდან "დროება"
(ტ/კ "იმედი"-ს არხზე) თაი ცი ციუანის შესახებ
Фрагмент передачи "Дроеба"(Грузинское TV, Канал "Imedi")


"
საქართველოს ტელევიზიის I არხის დილის გადაცემა. სიუჯეტი თაიძის შესახებ.
ნაწილი 1
Утренняя программа I канала ТВ Грузии. Сюжет о тай цзы. Часть 1
საქართველოს ტელევიზიის I არხის დილის გადაცემა. სიუჯეტი თაიძის შესახებ.
ნაწილი 2
Утренняя программа I канала ТВ Грузии. Сюжет о тай цзы. Часть 2
საქართველოს ტელევიზიის I არხის დილის გადაცემა. სიუჯეტი თაიძის შესახებ.
ნაწილი 3
Утренняя программа I канала ТВ Грузии. Сюжет о тай цзы. Часть 3
საქართველოს ტელევიზიის I არხის დილის გადაცემა. სიუჯეტი თაიძის შესახებ.
ნაწილი 4
Утренняя программа I канала ТВ Грузии. Сюжет о тай цзы. Часть 4


გადაცემა "საღამოს საუბარი", საქართველოს ტელევიზიის პირველი არხი. ინტერვიუ იური ყეინაშვილთან. ნაწილი 1
Передача "Вечерний разговор, 1й канал ТВ Грузии, интервью с Юрием Кеинашвили (груз). Часть 1
გადაცემა "საღამოს საუბარი", საქართველოს ტელევიზიის პირველი არხი. ინტერვიუ იური ყეინაშვილთან. ნაწილი 2
Передача "Вечерний разговор, 1й канал ТВ Грузии, интервью с Юрием Кеинашвили (груз). Часть 2
გადაცემა "საღამოს საუბარი", საქართველოს ტელევიზიის პირველი არხი. ინტერვიუ იური ყეინაშვილთან. ნაწილი 3
Передача "Вечерний разговор, 1й канал ТВ Грузии, интервью с Юрием Кеинашвили (груз). Часть 3
გადაცემა "საღამოს საუბარი", საქართველოს ტელევიზიის პირველი არხი. ინტერვიუ იური ყეინაშვილთან. ნაწილი 4
Передача "Вечерний разговор, 1й канал ТВ Грузии, интервью с Юрием Кеинашвили (груз). Часть 4


მოკლე ფორმის შესრულება, მარჯვენა სტილი (ფრაგმენტი გადაცემიდან "საღამოს საუბარი", საქართველოს ტელევიზიის პირველი არხი) მეტეხის წინ.
Исполнение короткой формы (правый стиль), фрагмент передачи "Вечерний разговор, 1й канал ТВ Грузии, площадка перед храмом Метехи "
მოკლე ფორმის შესრულება, მარჯვენა სტილი, კუს-ტბის მახლობლად ფრაგმენტები გადაცემიდან "კურიერი". "რუსთავი-2"
Исполнение короткой формы (правый стиль), около Черепашьего озера, фрагмнт из передачи "Курьер", Рустави-2 ТВ
იური ყეინაშვილი მიხეილ ცაგარელის გადაცემაში "პაპარაცი", მაისი, 2005 წელი.
Юрий Кинашвили в гостях у Михаила Цагарели передача "Папараци", май 2005г.
GIPA-ს სტუდენტების მიერ შექმნილი ფილმი ქართული ცეკვებისა და აღმოსავლური საბრძოლო ხელოვნების შორის კავშირზე.
Фильм о связи между грузинскими танцами и восточными боевыми искусствами, создан студентами GIPA

იური ყეინაშვილის ინტერვიუ რადიო 102.4-სადმი 2005 წლის 3 ნოემბერს.
გადაცემა "ჩვენი ქალაქის პატარა ამბები". MP3 (ქართ.)
Iuri Keinashvili's interview for Radio 102.4 at 3 November 2005,
"Small stories of our city" issue. MP3 (GEO)


------------------------

ჩვენი სკოლის ზოგიერთი სამუშაო მასალა
Some useful documents of our school
Некоторые рабочие материалы нашей школы

თაი-ძი-ციუანის ვარჯიშთა სისტემა (ქართ) Tai Chi Chuan training system (ENG) Тренировочная система Тай Цзи Цюань (РУС)
Вайдан и Нейдан цигун (РУС) Упражнения Нейгун (Боевой цигун для внутренней силы) (РУС) Tai Chi Long Form (SP/EN/CH)
მჯდომიარე ბა-დუა-ძინი (ქართ.) Боевой парный комплекс Сан Шоу (РУС) Семь ключей Тай Цзи (РУС)
Тай Цзи Цигун (РУС) История стиля Ян Тай Цзи Цюань (РУС) Диалог о Тай Цзи


------------------------

იური ყეინაშვილის მიერ შედგენილი თაი-ძის კონსპექტები და ზოგიერთი სხვა მასალები

This is list of Tai-Chi work-books written by Iuri Keinashvili and some other materials

Конспекты по Тай Цзи, составленные Юрием Кеинашвили, и некоторые другие материалы

------------------------
------------------------

ტაიძი-ციუანი:ფორმა ცარიელი ხელითა და იარაღით

Tai Chi: form with and without weapons

თაიძი-ციუანის გრძელი ფორმა (მარჯვენა სტილი) (ქართ.) Tai-Chi Long Form (right style) (GEO)
თაიძი-ციუანის მოკლე ფორმა (მარჯვენა სტილი) (ქართ.) Tai-Chi Short Form (right style) (GEO)
თაიძი-ციუანი (ფლიქოლოგიური თაი-ძი). მოკლე ფორმა (ქართ.) Tai Chi stage 2 (GEO)
თაი-ცზი ცზიან ტაო: თაიძი-ციუანის მახვილის გრძელი ფორმა (ქართ./რუს) Тай-Цзи Цзян Тао: Меч тай-цзи, длинная форма (груз./рус.)
თაი-ძი-ციუანი ჯოხით/გუნ-ტაო-თაი-ძი (სიახლე!) Форма с шестом/Гун-тао тай-цзи (взято с сайта "Боевые искусства планеты"(NEW!)
------------------------
------------------------

ციგუნი და ენერგეტიკული ვარჯიშები

Chi-Gun and energy flow

დგომების ხელოვნება (ქართ.) Art of stands (GEO)
ნეი-გუნი. პირველი კომპლექსი. (ქართ./რუს./ინგ) Nei-Gun. First complex (GEO/ENG/RUS)
ექვსი მიმართულების ენერგია (ქართ.) Energy of six directions (GEO)
ენერგიის გამააქტიურებელი ციგუნი (ქართ.) Cigun activation of energies (GEO)
რა უნდა ვიცოდეთ ციგუნის ხელოვნების შესახებ ქართ.) What we should know about Chi Gun (GEO)
მდუმარება (უძრავი მედიტაცია) (ქართ.) Silent meditation (GEO)
მოკლე ფორმაში გამოყენებული ენერგოაქტიური წერტილები (ქართ.) Usage of energo-active points in short form (GEO)
შიდა ხელოვნების ვარჯიშთა მიმდევრობა მთვარის დღეების მიხედვით Recommended internal art excercises by Lunar days (GEO)
შიდა ენერგიის გამომუშავების ხელოვნება (ქართ.)Искусство вырабатывания внутренней энергии (груз.)
ჩინური ციგუნი (RUS) (სიახლე!) Китайский цигун (РУС) (NEW!)
------------------------
------------------------

ადამიანის ენერგეტიკული მერიდიანები

Энергетические меридианы человека

1. ფილტვების მერიდიანი ხელზე (шоу тай инь фэй цзин) 1. Канал легких на руке Тай Инь
2. მსხვილი ნაწლავის მერიდიანი ხელზე ხელზე (шоу ян мин да чан цзин) 2. Канал толстой кишки на руке Ян Мин
3. კუჭის მერიდიანი ფეხზე (цзу ян мин вэй цзин) 3. Канал желудка на ноге Ян Мин
------------------------
------------------------

საბრძოლო ხელოვნების ოსტატის ყოველდღიური ცხოვრების სიბრძნე

Everyday life wisdom for Master of Martial Arts

2. ქცევის, ჟესტების, კვებისა და ცეცხლთან მუშაობის იდუმალი ძალა
3. შიდა ღიმილის ხელოვნება 3. Art of Internal Smile (GEO)
4. ბუნებრიობაში შესვლა, ანუ ადამიანის შიდა ალქიმიის პრინციპები
5. საბრძოლო ხელოვნება და მთვარის ფაზები, ანუ დამიცავ, ჩემო ავგაროზო
6. ძვლოვანი სტრუქტურა, ძვლის ტვინის გაწმენდისა და წყლისა და ცეცხლის ენერგიების ჰარმონიული გაერთიანების ხელოვნება
7. აღმოსავლური მედიცინის საფუძვლები.მოკლე აუცილებელი კურსი
8. კითხვა-პასუხები საბრძოლო ხელოვნებასა და მდუმარების შესახებ 8. Questions and Answers about Martial Arts (GEO)
9. მდუმარების შიდა მანათობელი სხივის ხელოვნება (ჯდომელა მდგომარეობა)
10. სუნთქვის ხელოვნების ("დამჭირხნავი სუნთქვა") საიდუმლოება
11. სამკურნალო (გამაჯანსაღებელი) ბგერებისა და ვარჯიშების იდუმალი ძალა
12. ჩვენს ირგვლივ არსებული ენერგო შრეების სახეები და მათთან მუშაობა
13. მდუმარება წოლელა მდგომარეობაში
14. კიდევ ერთხელ ასტროლოგიაზე (სიახლე!)
15. შუადღის ენერგო-ვარჯიშები, ანუ მაბალანსირებელი ენერგო-ვარჯიში
16. პრენატალური სუნთქვა - "ჰენ" და "ჰაჰ"
17. ხისტი ენერგო-ხელოვნების საბრძოლო ასპექტი
18. ხუთი პირველელემენტის შედედების (შეერთების) ხელოვნება
19. სიცარიელის მდუმარება
20. მზის გამაჯანსაღებელი ვარჯიში
21. დედამიწა - ადამიანი - ზეცა
22. ფარ-ხმლით ფარიკაობა
23. დამჭირხნავი სუნთქვა (გრძელი ფორმა)
24. უპოვრობა
------------------------
------------------------

სხვა მასალები

Other materials

კვებისა და სექსუალური ენერგიის რეგულირება შიდა სტილებში მოვარჯიშეთათვის (ქართ.)    Control of sexual energy (GEO)
თაი-ძის პოზები და მათი მოქმედება ჯანმრთელობაზე (ქართ.) Tai-Chi positions and how they affect our health (GEO)
ბედისწერა და მისი დაუწერელი კანონები (ქართ) What is karma (GEO)
აზრები სუფიაზე (ქართ.) Some ideas about Sufizm (GEO)
ჩინური ფილოსოფიისა და მედიცინის ძირეული მცნებები (რუს.) Основополагающие понятия китайской философии и медицины (RUS)
------------------------
------------------------

სხვა ავტორების ნაწარმოები

Other authors/Другие авторы

ვასილ ელაშვილი "ხევსურული ფარიკაობა"(რუსულ ენაზე) Василий Элашвили. "Парикаоба. Хевсурское фехтование" (на русском языке)
ვასილ ელაშვილი "სათითენი. ხევსურული საბრძოლო ბეჭდები"(რუსულ ენაზე) Василий Элашвили. "Сатитени. Хевсурские боевые кольца" (на русском языке)
ბობ კლეინი "ძალის მოძრაობანი" (რუსულ ენაზე) Боб Клейн "Движения силы" (на русском языке)
ბობ კლეინი "მაგიის მოძრაობანი" (რუსულ ენაზე) Боб Клейн "Движения магии" (на русском языке)
ფუ ჩჯუნვენი "პრაქტიკული სახელმძღვანელო სრულყუფილების მისაღწევად" (რუსულ ენაზე)(სიახლე!) Фу Чжунвень "Практическое пособие для совершенствующихся" (на русском языке) (NEW!)
------------------------
------------------------


WinDjVu პროგრამა დაგჭირდებათ .djvu ფორმატის მასალების წასაკითხად! You will need WinDjVu programm to read books in .djvu format!
------------------------
------------------------ყურადღება! ვარჯიშები ტარდება მისამართით: აღმაშენებლის გამზირი #106, ეზოში, "Drum School & Georgian Marching Band" შენობაში მეორე სართულზე


Внимание! Тренировки проводятся в По адресу: пр. Агмашенебели, 106. во дворе, в здании "Drum School & Georgian Marching Band, на втором этаже


Our trainigs schedule and place:
Attention! Trainings place is in the second floor of "Drum School & Georgian Marching Band"==================


ტრენერი/მასწავლებელი ალექსანდრე ყეინაშვილი. გამოცდილება თაიძი ციუანში 25 წელიწადზე მეტი.
ტელეფონი (მობილური): +995-555-149112

Teacher/trainer Alexander Keinashvili. TaiChi Chuan exepience more then 25 years.
Mobile phone number +995-555-149112

Учитель/тренер Александр Кеинашвили. Опыт практики тайцзи цюань более 25 лет.
Номер телефона (моб.) +995-555-149112

ჩვენ ფეისბუქზე
Find us on FaceBook
Мы на Фейсбуке

ATTENTION!!! Conspect's language is mentioned nearly: GEO - Georgian, ENG - English, RUS - Russian!
Email us.